Algemene voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor Comarte, de handelsnaam van de zelfstandige activiteiten van Marianne Moyson-Everse. Zij hebben voorrang op die van de opdrachtgever en behoudens andersluidend en welomschreven beding, doet de opdrachtgever afstand van zijn of haar algemene voorwaarden.

Artikel 2

De werkzaamheden starten pas op het moment dat Comarte de mondelinge of schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever in haar bezit heeft. Alle prijzen zijn altijd exclusief btw. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel werd bepaald. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 3

De opdrachtgever heeft recht op één ronde voor herziening en/of correctie van elke tekst. Bijkomende correcties worden beschouwd als auteurscorrecties en worden extra aangerekend aan de in de offerte vermelde uurprijs. Alle fundamentele wijzigingen naar inhoud en stijl ten opzichte van de originele briefing, worden ook als auteurscorrecties beschouwd, tenzij expliciet anders in de offerte werd overeengekomen.

Artikel 4

Comarte behoudt het eigendom van alle opgeleverde teksten tot de factuur volledig door de opdrachtgever betaald werd. Op dat moment draagt Comarte de integrale en onvoorwaardelijke intellectuele rechten op het afgeleverde product over aan de opdrachtgever. Die is geen extra vergoeding verschuldigd bij hergebruik, ook niet door derden, in hetzelfde medium of andere media.

Artikel 5

Comarte beschouwt alle informatie en gegevens van de opdrachtgever en waarvan tijdens de uitvoering van het werk kennis genomen wordt als vertrouwelijk. Comarte neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Comarte aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze of offerte van Comarte noch zijn rapportering ter beschikking stellen.

Artikel 6

De opdrachtgever heeft de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Comarte elke aansprakelijkheid, ook voor aanspraken door derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom, op de door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, met inbegrip van enige schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 7

Comarte factureert bij oplevering van de finale tekstversie. Als de correctieronde waarvan sprake in artikel 3, langer op zich laat wachten dan 15 dagen omwille van de opdrachtgever, kan Comarte het volledige bedrag factureren voor de correctieronde plaatsvond. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, kan Comarte een maandelijkse factuur opmaken voor de geleverde prestaties. Comarte heeft het recht om iedere deellevering (levering van onderdelen van een samengestelde opdracht) afzonderlijk te factureren.

Artikel 8

Elke factuur wordt door Comarte als aanvaard beschouwd, als de opdrachtgever niet binnen de 8 dagen na verzending schriftelijk per aangetekende zending protest aantekent. Klachten zijn enkel mogelijk als de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt.

Artikel 9

Alle facturen moeten betaald zijn binnen de 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige korting.

Artikel 10

Iedere laattijdige betaling of niet-betaling wordt beschouwd als een contractuele fout volgens art. 1147 BW. In dat geval wordt het bedrag van de factuur zonder aanmaning of ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12 % met een minimum van 150 euro. Bovendien worden verwijlinteresten van 1 % per maand aangerekend. Delen van maanden worden bij de berekening in aanmerking genomen als volle maanden. Vergoeding en interest zijn verschuldigd, ongeacht eventuele gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 11

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Als dit leidt tot extra werk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever bevestigd. Als is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Comarte de uitvoering van de delen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 12

Als de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan Comarte het volledig overeengekomen bedrag in rekening brengen, inclusief de al gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen, onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interesten te vorderen.

Artikel 13

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. 

Marianne Moyson

[+32]496 70 80 11

LinkedIn